Polityka prywatności


Przetwarzanie danych

Dane przetwarzamy je zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024), oba akty prawne oparte są zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Udostępnianie danych i ich ochrona

  • Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.
  • Każdy użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych lub żądania ich usunięcia.
  • Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom, ani osobom prywatnym poza zainteresowanymi osobami/firmami/organizacjami/samorządami chcącymi się zatrudnić lub znaleźć pracowników.
  • Wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów w celu wysyłania im komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

Gromadzenie i cel gromadzenia danych

  • Dane są gromadzone w celu realizacji pośrednictwa pomiędzy osobą zainteresowaną pracą a pracodawcą.

Zastrzeżenia prawne

  • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania udostępnianych danych rejestracyjnych sprzecznych z prawem, mających znamiona spamu, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
  • W przypadku naruszenia regulaminu lub prawa zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia konkretnych danych, w tym adres IP, organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies w związku z tym prosimy o zaznajomienie się z naszą polityką w tym zakresie.